Parkové předpisy

Regulamin zwiedzania Lumina Parku we Wrocławiu/Ślęzie, Poznaniu, Bydgoszczy oraz Lublinie

Lumina Park, organizowany przez spółkę Lumina sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Błękitnej 3, 55-040 Kobierzyce, o numerze NIP 8982223934, REGON 365339997, jest czasową wystawą plenerową, czynną w zależności od lokalizacja od 28 października 2022 do 15 lutego 2023 (dalej jako „Park”).
Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, które zapewnią bezpieczny i przyjemny pobyt na terenie naszego parku.
Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Parku zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
Regulamin Parku dostępny jest w punkcie informacyjnym Parku oraz na stronie internetowej Parku/mediach społecznościowych Parku.

Warunki wstępu i opłaty

 1. Wystawa jest czynna od wtorku do niedzieli, od 28 października 2022 do 14 lutego 2023 r (Lublin, Poznań), 26.02 (Wrocław, Bydgoszcz oprócz: 24 grudnia 2022 r. (w te dni wystawa będzie zamknięta).
 2. Park Iluminacji jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godz.: 16.00–21.00 (ostatnie wejście o godz.: 20.00) – dokładne godziny otwarcia Parku zależą od zachodu słońca i są podawane na bieżąco w social mediach oraz na stronie internetowej danego Parku.
 3. Park może zostać zamknięty z powodu nagłych zmian pogody (m.in. silne porywy wiatru i opady). Informacje będą dostępne w mediach społecznościowych Parku. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody zwiedzający powinni zastosować się do poleceń pracowników parku, włącznie z poleceniem niezwłocznego opuszczenia terenu parku.
 4. Wystawa może zostać zamknięta z powodu decyzji Rządu RP spowodowanych siłą wyższą związaną z ogłoszoną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemią koronawirusa.
 5. Odwiedzający Wystawę są zobowiązani wykupić bilet wstępu. Bilety są do nabycia przez stronę: https://bilety.luminapark.pl (dla Parków w Poznaniu, Lublinie oraz Bydgoszczy) lub przez stronę https://bilety.topacz.pl (dla Parku we Wrocławiu) lub stacjonarnie w kasach na terenie Parków. Kasy biletowe są czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00 – 20:00. Bilety nabyte online są w wersji elektronicznej i nie trzeba ich drukować.
 6. Regulamin internetowej sprzedaży biletów znajduje się na stronie https://bilety.luminapark.pl/index/regulamin.html
 7. Katalog uprawnień do ulgi przy zakupie biletu zawiera art. 10 ust. 3a. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).
 8. Dzieci do 2 roku życia nie płacą za wstęp na teren Lumina Parku.
 9. Bilety można kupić z wyprzedzeniem online na dany dzień.
 10. Bilety są ważne jedynie w dniu, na który zostały wystawione.
 11. Bilet należy zachować do ewentualnej wyrywkowej kontroli podczas spaceru po Parku.
 12. Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia. Po opuszczeniu wystawy bilet traci ważność i nie może być ponownie wykorzystany.
 13. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem pkt. 13.
 14. Zwrot kosztów za zakupione bilety może nastąpić jedynie, jeśli w dniu obowiązywania biletu Park został zamknięty. W tej sytuacji, aby otrzymać zwrot kosztów, należy wysłać wiadomość na adres: kontakt@luminapark.pl.
 15. W okresie między 24.12 a 1.01 oraz w dni świąteczne (11.11 ) obowiązują weekendowe ceny biletów.

Fotografowanie i filmowanie

 1. Fotografowanie i filmowanie na wystawie dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie zakłóci ruchu turystycznego i nie przeszkadza zwiedzającym, a ponadto nie uszkodzi roślin, eksponatów i urządzeń parkowych oraz nie wyrządzi szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr osobistych). W takiej sytuacji nie ma konieczności powiadamiania o fotografowaniu lub filmowaniu.
 1. Dopuszczone jest robienie zdjęć ze statywem, trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodowało to niebezpieczeństwa bądź zmniejszenia komfortu zwiedzania dla pozostałych osób przebywających na terenie Parku.
 2. Zabronione jest używanie dronów i motolotni nad terenem Parku.
 3. Wykonanie zdjęć i filmów do celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Lumina Sp z o.o. Koszt komercyjnej sesji zdjęciowej na terenie Lumina Parku to 350 zł, płatne przed wykonaniem sesji w kasie przy wejściu za wcześniejszą rezerwacją i kontaktem z kontakt@luminapark.pl
 4. Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa.
 5. Lumina Park nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych osób lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

Obecność dzieci i osób nieletnich

 1. Dzieci oraz osoby nieletnie mogą przebywać na terenie Parku tylko pod opieką osób dorosłych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 2. Za zachowanie osób niepełnoletnich oraz za bezpieczeństwo dzieci prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.

Obecność zwierząt

 1. Psy mogą przebywać na terenie Parku w Zamku Topacz oraz w Bydgoszczy, pod warunkiem stosowania smyczy i kagańca przez właściciela psa/towarzysza psa. W Lumina Parku w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie oraz w Ogrodzie Dendrologicznym w Poznaniu zabronione jest wprowadzanie psów.
 2. Zabronione jest chwytanie, płoszenie i karmienie zwierząt dziko żyjących w parku, które przebywają na terenie Parku.
 3. Zwierzęta nie mogą stanowić zagrożenia dla innych Odwiedzających.
 4. Właściciel/towarzysz psa powinien, jeśli to konieczne, usunąć odchody psa. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu, odwiedzający i pies zostaną usunięci z Parku.
 5. Psy nie mogą wchodzić na ekspozycje, powinny być pod stałym nadzorem właściciela/ towarzysza psa.
 6. Właściciel/ towarzysz psa ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, zniszczenia mienia, urazy, obrażenia ciała wyrządzone przez psa podczas przebywania na terenie Parku.

Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających park, nie wolno biegać, jeździć na rowerach (w tym rowerkach dziecięcych) i także korzystać z deskorolek, hulajnóg, rolek, sanek itp.
 2. Na terenie wystawy udostępniono kilka elementów dekoracji, do których można wejść, aby zrobić sobie w nich zdjęcie. Zabrania się wchodzenia na dekoracje, które są odgrodzone barierkami. Zabrania się przemieszczania dekoracji.
 3. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 4. W dni, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. gołoledź, znaczne opady śniegu), należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Wystawa jest stale monitorowana przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa. Osoby wchodzące na teren Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 6. Na terenie parku obowiązuje zakaz palenia oraz używania substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu w tym zapisów ust. 7 mogą być pozbawione prawa do zwiedzania wystawy bez zwrotu kosztów wstępu oraz ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialnie.
 8. Kwalifikowani pracownicy ochrony mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Parku osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia.
 9. Uprzejmie prosimy zwiedzających Park o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników Parku, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo.
 10. Zabrania się wnoszenia i używania na terenie Parku materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, szkodliwych substancji chemicznych i tym podobnych środków
 11. Odwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych Parku. Zabrania się odpalania sztucznych ogni, fajerwerków, zimnych ogni, petard, itp., wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla i tym podobnych czynności na całym terenie Parku.
 12. Organizator wystawy w Parku nie bierze odpowiedzialności za zachowanie odwiedzających pod wpływem alkoholu, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, szkody oraz kontuzje doznane podczas zwiedzania Parku.
 13. Zabrania się dotykać ekspozycji, okablowania lub reflektorów na terenie Parku.
 14. Na terenie Parku zabrania się zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku, niszczenia zieleni, w tym wchodzenia na tereny zielone, chyba że dany teren jest wyraźnie oznaczony jako przeznaczony dla Odwiedzających.
 15.  Na terenie Parku zabrania się jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Odwiedzających (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofobia czy homofobia, itp.).
 16. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z obsługą Parku.
 17. Zabrania się naruszenia lub niszczenia przedmiotów należących do Parku lub innych osób.
 18. Osoba przebywająca na terenie Parku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, w tym osobowe, zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 19. Każdy odwiedzający ponosi odpowiedzialność za własne rzeczy wniesione do Parku, w tym okulary, telefon komórkowy lub smartfon, plecak, laptop itp. Park w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek uszkodzenie i/lub utratę wspomnianych rzeczy również w przypadku pozostawienia ich w Parku, jak również w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegających do terenu Parku. 
 20. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Parku lub oddane przez osobę trzecią można odebrać w punkcie kasowym, w terminie do 30 dni od momentu ich odnalezienia. Po tym terminie rzeczy zagubione zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Templariuszy 1, w Ślęzy, 55-040 Kobierzyce (dotyczy Parku we Wrocławiu) lub do Punktu Kasowego danego Parku (dotyczy Parku w Lublinie, Poznaniu oraz Bydgoszczy).
 21. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych lub innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 22. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu.
 23. Na terenie Parku mogą znajdować się ogniska. Zabrania się do podchodzenia do ognia na odległość mniejszą niż 2 metry.

Regulamin konkursu na Facebooku

Pozostałe regulaminy

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.